Договор продажба


ДОГОВОР

за покупко-продажба на стока и/или услуга

Страни по договора са:

Всеки търговец, в качеството на промотираща фирма на страницата www.Qki.bg, наричана за кратко продавач от една страна и

Всеки потребител, направил електронно изявление за съгласие с общите условия за използване на Qki.bg, както и настоящите общите условия, наричан за кратко купувач от друга страна

Предмет на договора

Чл. 1 Продавачът продава, a купувача купува, стока и/или услуга на промоционална цена, изрично посочена за всяка стока и/или поотделно, при определени условия, които предварително са обявени на сайта за всяка отделна сделка. Тези условия са следните – Точно формулиране на конкретната стоки и/или услуги, реална цена, отстъпка от цената на стоката и/или услугата, краен срок за получаване на стоката и/или услугата, минимален брой клиенти като условие за активиране на продажбите, както и редица други условия подробно описани във всяка сделка.

Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила само и единствено при декларирано съгласие от купувача, че е запознат с общите условия и желае да закупи съответната стока и/или услуга, съгласен е с условията на офертата и заплати стойността на предлаганата стока и/или услуга. Ако сделката не се осъществи поради определени условия риска е за сметка на купувача.

Чл. 3. Авансово платените суми по офертата са суми, собственост на продавача, и се съхраняват от собственика на сайта Критода Трейд” ЕООД, до приключването на сделката. След приключването й, ако всички условия са изпълнени, събраните суми се превеждат по сметка на продавача според сключения между него и Критода Трейд” ЕООД договор и при спазване на условията в него. Ако сделката не се усъществи поради определени условия  – набраните суми се връщат по сметките на потребителите.

Чл. 4 Клиентите могат да закупуват офертата от момента на нейното качване на сайта Qki.bg, а крайния срок в който може да бъде закупена офертата е изтичането на срока на валидността й, който се отчита в реално време с часовника върху офертата.

Чл. 5. Когато предлаганата сделка е за туристическа услуга то договора между купувача и продавача се сключва и урежда при условията реглраментирани в Закона за туризма. В този случай, настоящия договор се счита за предварителен договор между Туроператора (продавача) и туриста (купувача). Придобитият чрез Qki.bg ваучер, при условията, визирани в него, се предявява на Туроператора и едва тогава се сключва туристическия договор и на туриста се издава туристически ваучер, по смисъла на чл. 28, 29 и 30 от Закона за туризма.

Общи положения

Чл. 6. Купувача се съгласява да заплати авансово посочената в офертата цена, по един от изброените начини, в момента на съгласяване с условията по договора и общите условия за ползване на сайта www.Qki.bg. Всяко натискане на бутоните „Купи сега” или „Направи подарък”, се смята за  съгласие за авансово плащане на промоционалната цена.

Чл.7. След закупуването на ваучера, чрез неговото заплащане ной не може да бъде заменян, анулиран и дава право единствено на еднократно използване, освен ако в условията на офертата изрично не е описано друго. При неявяване на записан час без предупреждение ваучера се смята за използван.

Чл. 8 Продавачът се задължава да предостави на приносителя на ваучера стоката и/или услугата, посочена в него в уговореното и обичайно за съответната стока и/или услуга качество и при спазване на стандартите, съответстваща ни българските и международните изисквания за качество на съответната стока или услуга, освен ако приносителя не е изпълнил някое от предварително обявените условия на Ваучера или от секцията „Общи условия” на сайта.

Чл.8 . В случай, че поради някаква причина офертата на сайта www.Qki.bg  не се осъществи, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. Критода Трейд” ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от купувача, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ, доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата, лихви не се дължат. За съхранението на сумите във виртуалния портфейл лихви и възнаграждения не се дължат. Администраторът на сайта има право да прекратява или удължава срока на валидност на дадена оферта по всяко време по свое усмотрение, но при съгласуване с търговеца.

Чл. 10. Ако сделката не се осъществи Критода Трейд” ЕООД  възстановява на купувачите само стойността на закупените ваучери и не дължи никакви други разноски, ако клиента е заплатил такива по разплащателните механизми, които е използвал. Банковата транзакция за връщане на сумата е за сметка на купувача. Ако не се върне, натрупаната във виртуалния портфейл сума, може да се използва за последващи покупки, извършени чрез Qki.bg.

Чл. 11. При извършване на плащането, посредством потребителски интерфейс в сайта Qki.bg, потребителят получава електронен ваучер съдържащ уникален номер и секретен код, удостоверяващ извършеното авансово плащане и правото му да получи заплатения от него стока и/или услуга, върху който е посочена фирмата, длъжна да я предостави, срока на валидност на ваучера и всички други особености и условия по офертата;

Чл. 12. Потребителят няма право да нанася корекции върху така получения ваучер;

Чл. 13  В случай, че потребителят нанесе корекции върху така получения ваучер, той носи отговорност за това свое действие съобразно българското законодателство, като наред с това продавачът има право да откаже изпълнение по настоящият договор, като има право да развали договорът едностранно поради недоборсъвестност от страна на купувача.

Чл. 14 . За да получи стоката и/или услугата, която е платил, купувача е длъжен да представи или съобщи на продавача двата кода от ваучера – „номера на ваучера” и „секретния код” в обекта на продавача описан във ваучера и условията на офертата. Когато в офертата изрично е записано, че трябва да се предостави ваучера разпечатан на хартия купувача е длъжен да се съобрази с това условие.

Чл. 15 . Продавачът е длъжен да провери съобщените му кодове в електронната система http://Qki.bg/check и след като се убеди, че представеният му ваучер съществува, го маркира в електронната система като използван и предава на купувача  закупената по този ваучер стока и/или услуга.

Чл. 16 Критода Трейд” ЕООД се задължава, да обяви, на видно място на електронната страница, дали е осъществена сделката, което условие за продавача да достави оферираната стока и/или услуга, при описаните в сделката условия, по обявената цена и в определения срок.

Чл.17 Критода Трейд” ЕООД се задължава да посочи на страницата си www.Qki.bg, където се публикува офертата:

  • Фирмата, предлагаща промоционалната оферта;
  • Адресът, на който се предава стоката и/или услугата, както и електронният адрес, в случай че стоката и/или услугата е достъпна по електронен път;
  • Реалната цена;
  • Процентът на отстъпката;
  • Промоционалната цена;
  • Минималния брой продажби, нужни за влизане в сила на офертата, в случай че те се изискват като специално предвидено условие;
  • Максималния брой възможни продажби на промоционалната цена, при положение, че има ограничен брой допустими сделки;
  • Всички други допълнителни условия, които важат за конкретната оферта;
  • Периодът, през който потребителите могат да закупят дадената оферта;
  • Периодът, през който потребителят следва да използва промоционалния ваучер/код.

Чл.18. Купувача се задължава да потърси и да получи авансово заплатения стоки и/или услуги от продавача само и единствено при спазване на конкретните  условията посочени в  офертата,  както и при спазване на условията за валидност на ваучера;

Чл. 19. В случай, че купувача получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от продавача в съответнaта оферта, купувача няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период. Търговецът е длъжен да приеме и да се съгласи с поисканата резервация на доставката. След изтичане на срока на валидност на ваучера купувача може в срок до 30 дни да получи стоката или услугата, но при условие, че валидността му е изтекла той не може да получи стоката и/или услугата на промоционалната цена, а е необходимо да доплати до реалната и стойност. Ако клиента не желае да доплаща при съгласие и възможност от страна на продавача  може да получи друга на стойност равна или по-ниска от стойността на ваучера. Когато стойността е по-ниска не се връща ресто. Ако клиента не е използвал ваучера в срока му на валидност, обслужването му след този срок  може да се извърши при добрата воля на търговеца и клиента не може да търси обезщетение за пропуснатати ползи. Активиран ваучер за многократно използване се смята за използван в момента на неговата активация и при невъзможност да използва целия пакет услуги по независещи от търговеца причини клиента не може да търси обезщетение за това..

Чл. 20 . Критода Трейд” ЕООД само и единствено използва електронния си сайт  www.Qki.bg за осигуряване на виртуален контакт между продавачи и евентуални купувачи с цел търговия на промотирани сроки и/или услуги, поради което всички претенции, свързани със сключенте договори за покупко-продажба под условие, следва да се насочват към продавача.

Чл. 21  Снимките, публикувани на сайта www.Qki.bg  служат за визуализация на сделката, но не могат да се смятат за обвързващи с конкретната стока и/или услуга.

САНКЦИИ

 

Чл. 22 Купувача има право да  иска предоставяне на стоката и/или услугата от продавача според условията във ваучера и в сроковете уговорени в него. В случай на невъзможност на продавача да  предаде на купувача стоката и/или услугата продавача дължи връщане на парите на купувача в размер на стойнността на платената стока и/или услуга. Като се дължи единствено връщане на сумата, която представлява стойността на ваучера без никакви допълнителни разходи, които евентуално купувача е направил.

 

Чл. 23 Ако ваучера е със изтекъл срок спрямо сроковете описани в чл. 18 или върху него са правени опити за поправки продавача има право да откаже да предостави на купувача стоката и/или услугата без да дължи обезщетение.

Чл.24 Съгласно чл. 50  В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия:


    Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, 
да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба.    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.
    Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП
    Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
    При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

 

 

 

   б) , Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници

 

 

 

  в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

 

 

 

 За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейл info@qki.bg или на имейла на търговеца.

 

При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца.