Общи условия


Общи условия

І. Общи положения

 „Яки Травел” ЕООД, с ЕИК 201738507, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чепеларе  № 19 - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България собственик на интернет страницата (уеб сайта) www.Qki.bg .

Дружеството се управлява и представлява от неговия управител Кръстина Димитрова.

За контакт с дружеството: www.Qki.bg, info@qki.bg, 0887 512 267

В следващите точки от настоящите общи условия са описани правилата за ползване на предоставените от нас услуги посредством сайта Qki.bg

Всички потребители на сайта, които посещават сайта и Доставчици, предоставящи стока и/или услуга в платформата за колективно пазаруване заявяват, че са запознати и съгласни с тези общи условия с активното си поведение (кликване на бутон „Съгласен съм и приемам общите условия”) или запазване на пасивно поведение т.е. оставане на сайта и ненапускането му.

Страни по договора са Яки Травел” ЕООД  от една страна и всички потребители на сайта от друга.

ІI. Разясняване на основните термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на основните термини:

 1. Сайт (уеб сайт) – съвкупност от интернет страници, достъпна чрез домейна Qki.bg, собственост на Яки Травел” ЕООД и администратиран от него.  
 2. Потребител на сайта е всяко лице, което е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата, чрез пренасочване от друг интернет сайт като е извършил някакво действие (регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта, просто е разгледал и др.)
 3. Стока/Услуга – конкретна стока и/или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
 4. Сделка – закупената от потребителя стока и/или услуга, която е публикувана в Сайта.
 5. Активиране на сделката – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката и/или услугата.
 6. Край на сделката – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определената стока и/или услуга. Този момент е предварително обявен в офертата. Сайтът, има право да обяви предсрочно край на сделката по своя преценка и преди изтичане на обявеното в сайта време.
 7. Виртуален договор за продажба – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.
 8. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 9. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
 10. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
 11. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект, чрез стандартизирани протоколи.
 12. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
 13. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 14. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
 15. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 16. Потребителски профил – в него се съдържа информация предоставена от потребителя при регистрацията му. Тази информация се използва и съхранява от Qki.bg, като обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане според Закона за защита на личните данни. Достъпът до профилът е чрез потребителско име и парола.
 17. Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 18. Ваучер е вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на право да се използва и/или да придобие дадена стока или услуга при обявените на сайта условия за това.
 19. Срок на валидност на ваучера  означава срокът, предварително обявен на сайта за всяка конкретна сделка, след изтичането на който Търговецът може да откаже да предостави стоката или услугата, посочена във Ваучера.
 20. Случайно събитие -  непредвидено към момента на сключване на договора извънредно обстоятелство, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 21. Търговец/Доставчик означава лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във Ваучера;
 22. Виртуален ПОС терминал – платежна страница на банката, обслужваща сайта, към която Потребителя/Клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.

IІI. Предмет на договора

23. Яки Травел” ЕООД предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа Qki.bg

24. Яки Травел” ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за колективно онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите, доставчиците и/или наемателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена.

25. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок. Със заплащането на стоката и/или услугата потребителя дава съгласие и с настоящите общи условия и с договора за покупко-продажба.

26. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

27. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на Qki.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за име, фамилия, адрес, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на Qki.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

28. Яки Травел” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта Qki.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Яки Травел” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.Qki.bg;  Qki.bg не гарантира за верността, точността и надежността на всички материали, съдържащи се на публикуваните в сайта оферти. Всички материали са информационни и не представляват съвет за покупка на съответната стока и/или услуга.

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За допуснати технически грешки в съдържанието на определената сделка;

- За нарушаване на авторските и сродни права, чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта www.Qki.bg

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на Яки Травел” ЕООД;

- Ако потребителят разреши и/или допусне акаунда му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Qki.bg, и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат от проблеми при достъпа до сайта;

- Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнявало правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;

- за вреди в резултат на злонамерени действия, по смисъла на настоящите общи условия,от страна на други потребители на сайта Qki.bg.

29. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно Qki.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

30. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Qki.bg, без изричното разрешение на Яки Травел” ЕООД.

31. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия, които влизат в сила от момента на тяхното публикуване в сайта и са задължителни за всички.

IV. Продажба, закупуване и използване на ваучцери

32. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

33. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с търговеца за покупка на определена стока/услуга. Яки Травел” ЕООД е само изпълнител, посредством своята интернет платформа и не е страна в търговските взаимоотношения между потребителите и търговците. Закупеният ваучер се издава от изпълнителя и той не отговаря за изпълнението на договора. Поради това всички искове и претенци, произтичащи от ЗЗП и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправени директно към търговеца, респективно към потребителя.

34. За да няма недоразумения при използването на сайта, потребителите декларират, посредством натискане на бутона „Приемам общите условия” че са съгласни, че закупените, чрез сайта стоки/услуги попадат в кръга на описаните в чл.50, ал3, т.2 от ЗЗП. Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗЗП, разпоредбите на чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон не се прилагат, освен ако търговеца изрично не е посочил, че за конкретната сделка можете да се ползвате от тези права. На основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП, давате безусловно съгласие стоката и/или услугата, която закупувате чрез сайта да бъде авансово заплатена.

 

 Съгласно чл. 50  В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия:

    Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, 
да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба.    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.
    Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП
    Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
    При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

 

   б) , Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници

 

  в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

 

 За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейл info@qki.bg или на имейла на търговеца.

При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца.


35. Закупуването на ваучер завършва с извършване на паричен превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини.

36. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници според избрания от тях платежен метод. Яки Травел” ЕООД  не пази в базата си данни никаква информация за вашите сметки, номера на кредитни карти и т.н.

37. Яки Травел” ЕООД обработва информация за извършеното плащане, а потребителят получава ваучер в профила си в Qki.bg, след като той бъде заплатен.

38. Служител на Яки Травел” ЕООД винаги посещава рекламираните на сайта обекти и сключва договор с търговеца, предлагащ дадена стока и/или услуга.

39. Доставчикът е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на офертата. Доставчикът няма право да предоставя на приносителите на ваучера стоки и/или услуги с намалено качество, поради намалената цена на ваучера.

40. Доставчикът може да провери достоверността на представения му ваучер в интернет страницата на Qki.bg

41. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.

V.Защита на лични данни

42. Яки Травел” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителите, станала му известна по повод регистрацията на потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

43. Яки Травел” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

44. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацияЯки Травел” ЕООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

45. Ограниченията по т. 42  не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай Яки Травел” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

46. С приемането на настоящите Общи условия, което се осъществява чрез натискане на бутона „ПРИЕМАМ”, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от Яки Травел” ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с доставчиците, наемателите на информационната платформа и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

47. Всички действия на потребителите в сайта Qki.bg като харесване на оферти, задаване на въпроси, създаване на приятелства, информация за закупените от него ваучери с всички параметри по тях могат да бъдат използвани от Яки Травел” ЕООД за целите на директния маркетинг

48. Яки Травел” ЕООД няма право да разкрива лична информация за потребителите и да предоставя събраната за тях информация на трети лица – търговски дружества, физически лица, държавни органи и други освен ако е налице някое от следните условия:

-        потребителят е дал изричното си съгласие при регистрация или в по-късен етап;

-        информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация при предвидените случай в българското законодателство;

-        други законови случай.

VІ. Допълнителни разпоредби

49. Всички обявени цени на сайта са в български левове и включват 20 % ДДС.

50. Поради спецификата на услугата си, Qki.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. Яки Травел” ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма - Доставчик. При определени ситуации, в които клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но в последствие офертата не се осъществява, "Яки Травел” ЕООД възстановява на клиента заплатената сума в срок от 10 (десет)работни дни, след като Яки Травел” ЕООД получи обратно сумата от Доставчика, ако преди това е било осъществено  плащането на Доставчика. В случай, че Доставчика не върне на Яки Травел” ЕООД сумата по закупените ваучери, потребителите имат право да потърсят парите си по съдебен ред от Доставчика, тъй като Яки Травел” ЕООД не е страна по договора между Доставчика и потребителя. В случай на отказ от покупка според условията на чл.55 от ЗЗП потребителят трябва да се обърне към търговеца по сделката за отказ от покупката и възстановяване на сумата по нея.

51. Яки Травел” ЕООД        има право да изменя и допълва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ едностранно, като те ще бъдат публикувани на сайта и влизат в сила от момента на тяхното публикуване в сайта. Общите условия са задължителни за всички участници в сайта.

52. Посещаването, разглеждането и използването на другите услуги в сайта е безплатно за Потребителите. Последните заплащат единствено цената на Ваучера за съответната стока и/или услуга, за която са подали желание да закупят.

 

VІІ. Права на интелектуална собственост

53. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, както и дизайна му, изображенията и сорс кода, съдържанието на материалите и офертите, принадлежат на Яки Травел” ЕООД  и са под закрилата на действащото законодателство.

 

54.Потребителите на сайта нямат право да копират, публикуват, продават, модифицират или лицензират някаква част от или цялото съдържание на уеб сайта и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране дейността на Яки Травел” ЕООД.

 

55. Съдържанието на платформата на Qki.bg може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

 •  Авторското право е гарантирано и името на Qki.bg е упоменато в съдържанието;
 • Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
 • Съдържанието на сайта: текста, документите и изображенията, не може да се модифицира по никакъв начин, нито пък да се използва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

56. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на Яки Травел” ЕООД, е изрично забранено.


VIІІ. Приложимо право и разрешаване на спорове

 

57. Приложимото право в отношенията между Потребителите/Клиентите и Оператора на сайта, във връзка с използването на сайта е Българското право.

58. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички спорове, породени между страните по повод използването на сайта, ще бъдат решавани от компетентния съд, съгласно действащото законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на едноличния собственик на капитала на Яки Травел” ЕООД и влизат в сила за всички потребители, считано от 15.08.2011г.

 

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете на info@qki.bg