Общи условия


Общи условия

І. Общи положения

 „Яки Травел” ЕООД, с ЕИК 201738507, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чепеларе  № 19 - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България собственик на интернет страницата (уеб сайта) www.Qki.bg .

Дружеството се управлява и представлява от неговия управител Кръстина Димитрова.

За контакт с дружеството: www.Qki.bg, info@qki.bg, 0887 512 267

В следващите точки от настоящите общи условия са описани правилата за ползване на предоставените от нас услуги посредством сайта Qki.bg

Всички потребители на сайта, които посещават сайта и Доставчици, предоставящи стока и/или услуга в платформата за колективно пазаруване заявяват, че са запознати и съгласни с тези общи условия с активното си поведение (кликване на бутон „Съгласен съм и приемам общите условия”) или запазване на пасивно поведение т.е. оставане на сайта и ненапускането му.

Страни по договора са Яки Травел” ЕООД  от една страна и всички потребители на сайта от друга.

ІI. Разясняване на основните термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на основните термини:

 1. Сайт (уеб сайт) – съвкупност от интернет страници, достъпна чрез домейна Qki.bg, собственост на Яки Травел” ЕООД и администратиран от него.  
 2. Потребител на сайта е всяко лице, което е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата, чрез пренасочване от друг интернет сайт като е извършил някакво действие (регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта, просто е разгледал и др.)
 3. Стока/Услуга – конкретна стока и/или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
 4. Сделка – закупената от потребителя стока и/или услуга, която е публикувана в Сайта.
 5. Активиране на сделката – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката и/или услугата.
 6. Край на сделката – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определената стока и/или услуга. Този момент е предварително обявен в офертата. Сайтът, има право да обяви предсрочно край на сделката по своя преценка и преди изтичане на обявеното в сайта време.
 7. Виртуален договор за продажба – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.
 8. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 9. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
 10. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
 11. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект, чрез стандартизирани протоколи.
 12. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
 13. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 14. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
 15. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 16. Потребителски профил – в него се съдържа информация предоставена от потребителя при регистрацията му. Тази информация се използва и съхранява от Qki.bg, като обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане според Закона за защита на личните данни. Достъпът до профилът е чрез потребителско име и парола.
 17. Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 18. Ваучер е вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на право да се използва и/или да придобие дадена стока или услуга при обявените на сайта условия за това.
 19. Срок на валидност на ваучера  означава срокът, предварително обявен на сайта за всяка конкретна сделка, след изтичането на който Търговецът може да откаже да предостави стоката или услугата, посочена във Ваучера.
 20. Случайно събитие -  непредвидено към момента на сключване на договора извънредно обстоятелство, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 21. Търговец/Доставчик означава лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във Ваучера;
 22. Виртуален ПОС терминал – платежна страница на банката, обслужваща сайта, към която Потребителя/Клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.

IІI. Предмет на договора

23. Яки Травел” ЕООД предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа Qki.bg

24. Яки Травел” ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за колективно онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите, доставчиците и/или наемателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена.

25. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок. Със заплащането на стоката и/или услугата потребителя дава съгласие и с настоящите общи условия и с договора за покупко-продажба.

26. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

27. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на Qki.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за име, фамилия, адрес, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на Qki.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

28. Яки Травел” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта Qki.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Яки Травел” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.Qki.bg;  Qki.bg не гарантира за верността, точността и надежността на всички материали, съдържащи се на публикуваните в сайта оферти. Всички материали са информационни и не представляват съвет за покупка на съответната стока и/или услуга.

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За допуснати технически грешки в съдържанието на определената сделка;

- За нарушаване на авторските и сродни права, чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта www.Qki.bg

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на Яки Травел” ЕООД;

- Ако потребителят разреши и/или допусне акаунда му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Qki.bg, и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат от проблеми при достъпа до сайта;

- Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнявало правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;

- за вреди в резултат на злонамерени действия, по смисъла на настоящите общи условия,от страна на други потребители на сайта Qki.bg.

29. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно Qki.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

30. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Qki.bg, без изричното разрешение на Яки Травел” ЕООД.

31. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия, които влизат в сила от момента на тяхното публикуване в сайта и са задължителни за всички.

IV. Продажба, закупуване и използване на ваучцери

32. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

33. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с търговеца за покупка на определена стока/услуга. Яки Травел” ЕООД е само изпълнител, посредством своята интернет платформа и не е страна в търговските взаимоотношения между потребителите и търговците. Закупеният ваучер се издава от изпълнителя и той не отговаря за изпълнението на договора. Поради това всички искове и претенци, произтичащи от ЗЗП и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправени директно към търговеца, респективно към потребителя.

34. За да няма недоразумения при използването на сайта, потребителите декларират, посредством натискане на бутона „Приемам общите условия” че са съгласни, че закупените, чрез сайта стоки/услуги попадат в кръга на описаните в чл.50, ал3, т.2 от ЗЗП. Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗЗП, разпоредбите на чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон не се прилагат, освен ако търговеца изрично не е посочил, че за конкретната сделка можете да се ползвате от тези права. На основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП, давате безусловно съгласие стоката и/или услугата, която закупувате чрез сайта да бъде авансово заплатена.

 

 Съгласно чл. 50  В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне на търговеца или замени с друга, като са спазени следните условия:

    Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, да има аромати и каквито и да било следи от отваряне и употреба.    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.
    Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, подаръци и двр. случай, че е имало включени такива. В случай, че за тестване на стоката се налага разопаковането й, при отказ от покупка се прилага чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП
    Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
    При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

 

   б) , Съгласно чл.47, ал.1 т. 8 от ЗЗП в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници

 

  в) Съгласно чл. 52 ал.1 от ЗЗП Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

 

 За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, което задължително трябва да бъде ипратено на имейл info@qki.bg или на имейла на търговеца.

При фабричен дефект на стоката транспортните разходи са за сметка на търговеца.


35. Закупуването на ваучер завършва с извършване на паричен превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини.

36. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници според избрания от тях платежен метод. Яки Травел” ЕООД  не пази в базата си данни никаква информация за вашите сметки, номера на кредитни карти и т.н.

37. Яки Травел” ЕООД обработва информация за извършеното плащане, а потребителят получава ваучер в профила си в Qki.bg, след като той бъде заплатен.

38. Служител на Яки Травел” ЕООД винаги посещава рекламираните на сайта обекти и сключва договор с търговеца, предлагащ дадена стока и/или услуга.

39. Доставчикът е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на офертата. Доставчикът няма право да предоставя на приносителите на ваучера стоки и/или услуги с намалено качество, поради намалената цена на ваучера.

40. Доставчикът може да провери достоверността на представения му ваучер в интернет страницата на Qki.bg

41. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.

V.Защита на лични данни

 

42. Яки Травел” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни под номер  431330.

 

 

Политика за лични данни

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

o   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

o   на изпълнение на задълженията на ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД по договор с Вас;

o   законово задължение, което се прилага спрямо ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД;

o   за целите на легитимни интереси на ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД  или на трета страна.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o   Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o   Точност и актуалност на данните;

o   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o   създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://www.ivet.bg/login.html

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД  не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД ;

o   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o   ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД да провери точността на личните данни;

o   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД:

o   да поискате от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

o   да поискате от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД  може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като ни изпратите имейл info@qki.bg.

                                                                                                                                                             

Мерки за сигурност и защита

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

ЯКИ ТРАВЕЛ ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

ОЩЕ ОФЕРТИ